Ποιοι είμαστε - Συνεργαζόμενες μικροπεριοχές
Terra Thessalia - Συνεργαζόμενες μικροπεριοχές
Terra Thessalia - Συνεργαζόμενες μικροπεριοχές
Η γεωγραφία και η ιστορία της Θεσσαλίας έχουν διαμορφώσει μεταξύ της μεγάλης πεδιάδας και των βουνών που την περιβάλλουν μικρές περιοχές οργανωμένες γύρω από μια κωμόπολη. Αυτές οι μικροπεριοχές ανέπτυξαν διαχρονικά ένα αξιόλογο τοπικό πολιτισμό και ένα Terra Thessalia - Συνεργαζόμενες μικροπεριοχές διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ της οικονομίας των ορεινών πληθυσμών βασισμένη στην ποιμενική κτηνοτροφία, και των πόλεων του κάμπου. Οι ίδιες αποτέλεσαν επί αιώνες τον τόπο ξεχειμωνιάσματος και μετά το 1950 μόνιμης εγκατάστασης των ποιμενικών, νομαδικών πληθυσμών. Σήμερα συνεχίζουν να διατηρούν και αναπαράγουν ένα διακριτό πολιτισμό, γνώση, τεχνογνωσία, πρακτικές, εμπειρίες και αξίες γύρω απ’ αυτή την κτηνοτροφική και γαλακτοκομική παράδοση. Αυτή η κληρονομιά εκφράζεται με τη μορφή μικρών γαλακτοκομικών αλυσίδων οργανωμένων γύρω από μικρά βιοτεχνικά τυροκομεία και τα εκατοντάδες ποιμενικά κοπάδια αιγοπροβάτων που συνεχίζουν να αξιοποιούν όπως οι πρόγονοί τους τα θεσσαλικά βοσκοτόπια.
Παρά τη διατήρηση αυτής της παράδοσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών στις σχέσεις τους και στις παραγωγές τους, αυτές οι μικρές αλυσίδες κινδυνεύουν από την επέλαση της μεγέθυνσης των επιχειρήσεων και την εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας. Η συνειδητοποίηση της κοινής τους πολιτιστικής και παραγωγικής παράδοσης και το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών οδήγησαν αυτές τις μικρο-περιοχές να συνεργασθούν δημιουργώντας την TERRA THESSALIA. Αυτή η πράξη εκφράζει τη θέλησή τους να διατηρήσουν και να εγγυηθούν τα διακριτά χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων τους ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά και στοιχεία και δεσμούς μ' αυτή την πλούσια γαλακτοκομική παράδοση προς όφελος όλων όσων εμπλέκονται ιδιαίτερα δε των ποιμένων κτηνοτρόφων
Terra Thessalia
Κτίριο Σ.Θ.Ε.Β.
Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας
41335 Λάρισα
T. 69 06 93 97 35
E.
Facebook LinkedIn YouTube
Developed by: Cosmos Online